Ons portfolio

In de afgelopen jaren hebben wij tal van uiteenlopende projecten uitgevoerd in de zorg. Onderstaand een greep uit onze projectervaring. 

Topcare

LSJ onderzoekt mogelijkheden en ondersteunt verpleeghuizen bij het opzetten van gespecialiseerde zorg en onderzoek in de care.

Artsenassessment

Een assessment om aios inzicht en richting te geven in hun carrière en hun functioneren te verbeteren.

ZonMw zorgstandaarden

In opdracht van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden heeft LSJ landelijk alle initiatieven geïnventariseerd en beschreven rondom de ontwikkeling en invoering van zorgstandaarden.

Medisch-Technologische ontwikkeling zorg 20/20

Achtergrondstudie in opdracht van de RVZ bij het advies ‘Ziekenhuislandschap 20/20’.

‘Bekwaam is bevoegd’

Achtergrondstudie in opdracht van de RVZ bij het advies ‘Bekwaam is bevoegd’.

SECRETARIAAT PROJECT MEDISCH OPLEIDINGSCONTINUUM “DE ARTS VAN STRAKS”

LSJ  verzorgt het secretariaat van het project Arts van Straks, het Medisch Opleidingscontinuüm. Daarbij is aan VWS en OC&W geadviseerd over vernieuwing van de medische opleiding in Nederland. Het project was een initiatief van KNMG, DMW-VSNU, VAZ (NFU), NVZ en LCVV.

SECRETARIAAT COMMISSIE KLINISCHE TECHNOLOGIE UNIVERSITEIT TWENTE (COMMISSIE SMINIA I)

LSJ verzorgt het secretariaat van een commissie die die VWS adviseert over zin, lengte en naamgeving van de UT opleiding Technische Geneeskunde/Klinische Technologie.

SECRETARIAAT COMMISSIE TECHNOLOGIE, ZORG EN OPLEIDINGEN (COMMISSIE SMINIA II)

In het verlengde van bovenstaande verzorgt LSJ het secretariaat van een commissie die VWS adviseert over ontwikkelingen rond zorg en technologie en de beroeps- en opleidingsbehoefte.

SECRETARIAAT COMMISSIE ZORG EN TECHNOLOGIE (COMMISSIE JASPERS)

In opdracht van de NFU (en later tevens de 3TU Federatie) verzorgt LSJ het secretariaat van een commissie die moet adviseren over de toekomstige positionering van klinisch technologen, technisch geneeskundigen en ingenieurs in de zorg.

TOPGGZ

In samenwerking met Altrecht, Lentis en Parnassia ontwikkelt LSJ TopGGz, een concept voor topklinische GGz. LSJ ontwerpt, ontwikkelt en implementeert het concept. Zie www.topggz.nl.

RVZ NUMERUS FIXUS

LSJ begeleidt de totstandkoming van het RVZ rapport Numerus Fixus door middel van een achtergrondstudie bij het advies “Het Medisch Opleidingscontinuüm in beeld” en participatie in de werkgroep.

RVZ MEDISCHE DIAGNOSE, KIEZEN VOOR DESKUNDIGHEID (ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN)

Voor het advies Medische Diagnose, Kiezen voor Deskundigheid verricht LSJ een achtergrondstudie. Ook organiseert LSJ een stakeholders bijeenkomst.

RVZ ADVISEREN AAN DE OVERHEID VAN DE TOEKOMST

Samen met de RVZ breng LSJ een advies uit over veranderingen bij de overheid (intersectoraal werken, decentralisatie) en de veranderde eisen die een nieuwe overheid stelt aan het adviesstelsel.

EVALUATIE BUITENSLANDS GEDIPLOMEERDEN

In opdracht van het ministerie van VWS evalueert LSJ de nieuwe procedure voor BIG registratie voor artsen die buiten Nederland zijn opgeleid.

INTEGRATIE ZONMW

Op verzoek van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en NWO begeleidt LSJ de integratie van beide organisaties tot ZonMw.

ZONMW KWALITEITSMONITOR

Voor ZonMw begeleidt LSJ de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitssysteem op basis van een Planning & Control cyclus.

EVALUATIE ZONMW PREVENTIEPROGRAMMA

LSJ verzorgt het secretariaat van een commissie onder leiding van prof.dr. G.H. Blijham die een evaluatie uitvoert van het ZonMw preventieprogramma.

ZONMW PERSONEELSBELEID

Voor ZonMw onderzoekt LSJ de tevredenheid van medewerkers met het personeelsbeleid.

ZONMW PROGRAMMA EERSTE LIJN

In opdracht van ZonMw onderzoekt LSJ de mogelijkheden voor het programma Versterking Eerste Lijn.

ZONMW NIEUWE PROCEDURES

Voor ZonMw organiseert LSJ een drietal brainstormsessies om mogelijkheden te inventariseren voor verbetering van de ZonMw aanvraag procedure. Twee jaar later doet evalueert LSJ een van de nieuwe procedures en verricht LSJ een onderzoek onder 3.000 projectleiders, commissieleden en referenten naar wensen en mogelijkheden voor wijziging van de aanvraag procedures. Dit onderzoek wordt afgesloten met twee focusgroep bijeenkomsten.

BEROEP IN DE TOEKOMST

Onderzoek in opdracht van Hanze Hogeschool, Hogeschool Inholland en Fontys Hogescholen naar de opleiding tot beeldvormend en radiotherapeutisch laborant.

BEROEPENSTRUCTUUR MBB’ER

In opdracht van de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie doet LSJ onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe beroepenstructuur waarin inzet van professionals een betere aansluiting moet krijgen met hun competenties en taakherschikking een plaats krijgt.

RIVM TAAKHERSCHIKKING BOB

In opdracht van het RIVM doet LSJ onderzoek naar de mogelijkheden voor taakherschikking in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

RIVM COMPETENTE ASSISTENTEN

In opdracht van het RIVM onderzoekt LSJ de wijze waarop doktersassistenten hun competenties verwerven die nodig zijn voor uitvoering van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker.

COMPETENTIES KLINISCH VERLOSKUNDIGE

In opdracht van het CBOG adviseert LSJ over taken en opleidingseisen voor het nieuwe beroep van klinisch verloskundige.

KWALITEITSCOORDINATOR ZORG, RAAD VAN BESTUUR UMCU A.I.

Gedurende een jaar vervult LSJ binnen het Universitair Medisch Centrum Utrecht de functie van Kwaliteitscoördinator Zorg ad interim.

KNMG / VSNU: OPZET EN ORGANISATIE CONGRES OVER BEROEPSKRACHTENPLANNING ARTSEN

Voor KNMG en VSNU organiseert LSJ een invitational conference over de beroeps- krachtenplanning voor specialisten en huisartsen.

NEDERLANDSE FEDERATIE UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA: OPZET CLIENTENRAAD ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN

Op verzoek van de NFU brengt LSJ een Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) tot stand voor alle acht academische ziekenhuizen. Daarna verzorgt LSJ het secretariaat van de raad.

FEDERATIE NEDERLANDSE TROMBOSEDIENSTEN: OPZET CLIENTENRAAD TROMBOSEDIENSTEN (CTD)

Voor de FNT begeleidt LSJ de oprichting van een gezamenlijke cliëntenraad voor participerende trombosediensten.

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM (LUMC): OPZET EN UITVOERING “FONDSENPLANNER”

In opdracht van het LUMC produceert LSJ een naslagwerk over 150 nationale en internationale onderzoeksfondsen en beurzen.

INVOERING ONDERZOEKS INFORMATIE SYSTEEM IN HET AZL/LUMC

Voor het LUMC begeleidt LSJ de ziekenhuisbrede invoering van het Onderzoeks Informatie Systeem (OZIS).

ORGANISATIE CONGRES “NU OF (N)OOIT IN DE GEZONDHEIDSZORG”

In eigen beheer organiseert LSJ in het Land van Ooit een congres waarbij alle deelnemers verfrissende ideeën aandragen voor verbetering van de gezondheidszorg. De beste vijf ideeën zijn door de inzenders gepresenteerd aan de congresdeelnemers.

Het beste idee is beloond met een aanmoedigingsprijs om realisatie een stap dichterbij te brengen.

VERBETERING SAMENWERKING AANVRAGENDE – ONDERSTEUNDE SPECIALISMEN

LSJ verbetert de samenwerking tussen aanvragende en ondersteunde specialis- men in het Albert Schweitzer Ziekenhuis door (verschillen in) aanvraagpatronen te onderzoeken en te evalueren.

REORGANISATIE FUNCTIEDIFFERENTIATIE VERPLEGING EN VERZORGING LUMC

LSJ begeleidt voor het LUMC de reorganisatie Functiedifferentiatie voor een nieuwe functie-indeling binnen de verpleging en verzorging.

NURSE PRACTITIONER EN PHYSICIAN ASSISTANT: POSITIONERING EN OPLEIDING

beleidsstudie in opdracht van de Brabant Medical School

GRIP OP DIABETES

Samen met prof.dr. B. Meyboom-de Jong adviseren wij ziekenhuizen over hun diabeteszorg. Medische diagnose: achtergrondstudie in opdracht van de RVZ bij het advies ‘Medische diagnose, kiezen voor deskundigheid’.

ONTWERP NIEUWE OPLEIDINGEN

Regelmatig ondersteunt LSJ onderwijsinstellingen bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen in de vorm van beleidsonderzoek, marktonderzoek, ontwerp of doelmatigheidsonderzoek.

ACCREDITATIE

Voor opleidingen in de zorg ondersteunt LSJ regelmatig de NVAO bij Toetsen Nieuwe Opleiding als commissievoorzitter, commissielid of secretaris. LSJ was betrokken bij ruim 30 TNO’s.

BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN COACHING

LSJ begeleidt zorginstellingen en maatschappen bij het aanpassen in en aan een sterk veranderende omgeving door het helpen bij het opstellen van beleidsplannen, het organiseren van “heidagen”. Ook conflictbemiddeling en individuele coaching maken onderdeel uit van de begeleiding voor groepen van professionals en individuele zorgverleners en managers.